Ogólne Warunki Umów i zasady korzystania z serwisu

Ochrona Danych oraz Ochrona Danych Osobowych w serwisie zentrada

 1. Informacje o firmie, dane adresowe i dane osoboweW celu prawidłowej i poprawnej prezentacji firmy na zentrada, po dokonaniu rejestracji przez nowego użytkownika, zentrada.network pobiera i zapisuje dane adresowe firmy wraz z danymi osobowymi osoby kontaktowej z firmy dokonującej rejestracji na zentrada. Podczas rejestracji oraz przy pierwszym korzystaniu z online-tools umożliwiających realizację zamówień hurtowych na zentrada, użytkownik potwierdza prawidłowość podanych danych oraz wyłącznie gospodarczy charakter przeprowadzanych transakcji. Pobrane dane zapisywane są na serwerach spółki matki zentrada – firmy Schimmel Media Verlag GmbH & Co KG z siedzibą w Würzburgu, Niemcy.Zapisane dane użytkownika są przekazywane osobom trzecim wyłącznie w ramach zentrada.network, ponadto dane przekazywane są wyłącznie w wyniku aktywnych czynności użytkownika jak dokonanie transakcji zakupu towaru lub wysłanie zapytania ofertowego lub prośby o kontakt. Przekazywana jest jedynie część danych niezbędna do zrealizowania czynności zainicjonowanych przez użytkownika.
 2. Dane opisujące zakres korzystania z serwisu i Cookies podmiotów trzecichSerwis zentrada w usługach własnych nie stosuje technologii Cookies. W celu ciągłego polepszania oferowanych usług oraz pozyskiwania nowych klientów, zentrada korzysta z usług firm trzecich jak eTracker lub Google, które z zachowaniem obowiązujących norm prawnych mogą wykorzystywać technologię Cookies i zapisywać anonimowe dane. W tym przypadku zastosowanie mają regulacje dotyczące Ochrony Danych tychże firm trzecich. Przekazywanie danych osobowych do firm trzecich przez zentrada jest wykluczone.
 3. Zapisywanie danych dotyczących zakresu korzystania z serwisu zentrada oraz aktywacja ze strony zentradaW celu stałego polepszania swoich usług i serwisu, spełnienia norm dotyczących bezpieczeństwa transakcji oraz ze względu na prawne uregulowania dotyczące obowiązku przechowywania danych gospodarczych, zentrada zapisuje również dane opisujące zakres korzystania z zentrady przez jego użytkownika oraz dokumentuje wszystkie najważniejsze transakcje handlowe zawarte w zentrada.network. Podczas rejestracji oraz w panelu administracyjnym użytkownik ma możliwość konfiguracji wszystkich powiadomień generowanych przez zentrada oraz zrezygnowania z otrzymywania informacji. W celu całkowitego zamknięcia konta na zentrada użytkownicy proszeni są o kontakt z biurem obsługi klienta lub na service@zentrada.pl .

 § 1 Przedmiot umowy

 1. zentrada.network GmbH & Co KG prowadzi, pod chronioną marką i zastrzeżonym znakiem firmowym, europejską wspólnotę kupiecką„zentrada”opartą na wirtualnych platformach handlowych bazujących na technologii Internetu. Oferta członkostwa we wspólnocie kupieckiej zentrada skierowana jest wyłącznie do podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą. Wirtualne platformy internetowe wspólnoty kupieckiej zentrada umożliwiają wymianę informacji oraz nawiązanie owocnej współpracy Business-to-Business pomiędzy partnerami handlowymi.
 2. Nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami handlowymi następuje między innymi poprzez wysyłkę i wymianę informacji za pomocą systemu wymiany korespondecji elektronicznej na zentrada. Wymiana informacji polega na wysyłaniu „zapytań ofertowych” przez potencjalnych kupców i opowiedzi w formie „wiążących ofert zakupu towaru” od dostawców towaru. Wymogiem dla uzyskania dostępu i możliwości korzystania z platform zentrada jest zawiązanie umowy członkostwa z zentrada.network zgodnie z § 3 ustęp 1. Oświadczenia woli i umowy za pośrednictwem Zentrady są składane/zawierane bezpośrednio i wyłącznie pomiędzy konkretnymi członkami platformy i wykonywane są poza platformą. Zentrada służy zatem wyłącznie nawiązywaniu kontaktów i nie jest stroną zawieranych umów pomiędzy członkami.

 § 2 Warunki członkostwa w Zentrada

 1. Z platformy zentrada mogą korzystać wyłącznie sprzedający i kupujący, mający zarejestrowaną działalność gospodarczą.
 2. Jako członek może się zarejestrować jedynie kupiec w rozumieniu niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB). Zentrada ma prawo żądać od członka dokumentów potwierdzających spełnienie warunków członkostwa w Zentrada. Osoba chcąca zostać członkiem zapewnia, że wszystkie podane przez nią dane są pełne i prawdziwe, oraz w szczególności, że spełnia warunki członkostwa. Jeżeli członek nie jest osobą fizyczną, wówczas osoba działająca w imieniu członka zobowiązana jest udokumentować na wezwanie Zentrady swoje pełnomocnictwo do działania w imieniu członka. Zentrada jest uprawniona do szczegółowego określenia sposobu udokumentowania pełnomocnictwa. W pozostałym zakresie Zetrada jest w dobrej wierze co do odpowiedniego umocowania.
 3. Jeżeli członek jest osobą fizyczną, wówczas musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Nie istnieje roszczenie o członkostwo w Zentrada, ponieważ SMV może wykluczyć członka podczas rejestracji i w każdej chwili w czasie trwania umowy na przykład ze względów bezpieczeństwa i bez podania przyczyn.
 5. Wraz z rejestracją członek akceptuje niniejsze Ogólne warunki umów, jak i ewentualne zmiany Ogólnych warunków umów, o których zostanie powiadomiony.

 § 3 Rejestracja i zawarcie umowy

 1. Członek może się zarejestrować w Zentrada poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego. Wraz z rejestracją członek akceptuje specyficzne warunki zamówienia oraz Ogólne warunki umów. Rejestracja członka i zezwolenie na korzystanie z platformy następuje po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przez Zentrada poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres emailowy członka oraz wprowadzenia jego nazwy oraz hasła do systemu. Umowa członkostwa zostaje zawarta dopiero po zakodowaniu dostępu lub poprzez wysłanie członkowi potwierdzenia zlecenia.
 2. Roszczenie o zawarcie umowy członkostwa jest wykluczone. Zentrada zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy członkostwa bez podania przyczyn lub jego odwołania, w szczególności z powodu
 3. podania fałszywych danych przy rejestracji;
 4. wątpliwości co do umocowania i prawnego istnienia członka, jak i używania platformy w związku z działalnością gospodarczą, jeżeli wątpliwości te nie zostaną niezwłocznie wyjaśnione na koszt członka poprzez przedstawienie stosownych dokumentów;
 5. wątpliwości lub podejrzenia co do wiarygodności oraz wypłacalności członka;
 6. podejrzenie o nieuczciwe prowadzenie interesów na platformie Zentrada lub działalność konkurencyjną wobec portalu Zentrada;
 7. naruszenia zasad użytkowania lub Ogólnych warunków umów Zentrady.
 8. W zależności od wyboru oferty umowa zawierana jest w bezpłatnym pakiecie członkostwa Basic-Membership na czas nieokreślony lub w płatnej opcji członkostwa Professional Membership. Pakiet Professional Membership przedłuża się każdorazowo o okres rozliczeniowy, jeżeli użytkownik nie prześle eMailem lub faksem pisemnego wypowiedzenia umowy w terminie najpóźniej 2 tygodnie przed upływem aktualnego okresu rozliczeniowego. Zentrada potwierdza drogą elektroniczną (tzn. eMailem) przyjęcie wypowiedzenia w terminie do 7 dni.
 9. Powyższe postanowienia nie naruszają prawa Zentrady do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i jednostronnego wykluczenia członka z ważnego powodu.
 10. Członek zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zentrady o zmianie danych podanych podczas rejestracji. Członek powinien w szczególności dbać o to, aby Zentrada dysponowała jego aktualnym i ważnym adresem emailowym.

 § 4 Dostęp, identyfikacja użytkownika i hasło

 1. Przy dokonaniu rejestracji na zentrada, użytkownik zobowiązany jest do wybrania danych dostępu w postaci nazwy użytkownika i hasła w ten sposób, aby dane te były unikatowe, tzn. z wyłącznym przeznaczeniem do korzystania z serwisu zentrada. W szczególności dane dostępu nie mogą być wykorzystywane w innych serwisach internetowych lub serwisach wykorzystujących podobne zabezpieczenia dostępu jak zentrada (np. elektroniczne płatności, banki, karty kredytowe itp.) Wykorzystywane hasło powinno być w wystarczającym stopniu kompleksowe i powinno zawierać min. jedną cyfrę, jeden znak szczególny i składać się w sumie z min. 8 znaków.
 2. Członek zentrada zobowiązuje się dbać o to, aby nazwa użytkownika oraz hasło były chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W szczególności członek zentrada zobowiązuje się nie udostępniać tych informacji osobom, które nie są członkami w sensie § 2, lub które nie są przyporządkowane przedsiębiorstwu członka zentrada (rozszerzone prawo dostępu).
 3. Każde nieuprawnione użycie nazwy użytkownika lub hasła, o którym członek zentrada się dowie lub które na podstawie zdarzeń faktycznych podejrzewa, powinno niezwłocznie zostać zgłoszone Zentradzie. Członek zentrada odpowiada za nieuprawnione użycie swoich danych służących do identyfikacji użytkownika, chyba że wykaże, iż nieuprawnione użycie zostało spowodowane przyczynami, których ryzyko wystąpienia ponosi Zentrada.
 4. Dostęp do platformy może zostać zablokowany, gdy trzykrotnie zostanie podane nieprawidłowe hasło.

 § 5 Usługi Zentrady

 1. Zentrada oferuje platformę, na której członek jako oferent może zamieścić informacje dotyczące towarów, zainteresowania nawiązaniem kontaktów handlowych lub ofert kupna, może uzyskać wgląd do takich ogłoszeń oraz skontaktować się z innymi oferentami.
 2. Zentrada oferuje kupującym i oferentom w ramach różnorodnych form członkostwa lub pakietów Premium różne rodzaje usług, które uregulowane są w warunkach zamówienia lub na które zawierane są dodatkowe umowy.
 3. Zentrada ma prawo w każdym czasie zmienić ofertę świadczonych usług, jak i funkcje i wygląd stron internetowych wirtualnego rynku.

 § 6 Obowiązki członka

 1. Członek zapewnia, że wszelkie dane, w szczególności dotyczące oferowanych przez niego towarów, usług oraz nawiązania kontaktów handlowych są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Członek występuje na platformie pod własnym nazwiskiem/własną nazwą i dba o to, aby dane dotyczące jego adresu, firmy oraz sposobu nawiązania kontaktu były zawsze aktualne.
 2. Oferent zapewnia, że jest uprawniony do nieograniczonego dysponowania oferowanym towarem, i że towar ten nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz że dysponuje jego wystarczającą do sprzedaży ilością.
 3. Członek zobowiązuje się do korzystania z usług Zentrady zgodnie z ogólnymi warunkami użytkowania (§7) dla oferentów Zentrady oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami i ogólnymi standardami użytkowania Internetu. Niedopuszczalne jest/są w szczególności
 4. naruszanie praw osób trzecich, w szczególności prawa własności, praw autorskich, prawa do nazwiska/nazwy oraz praw do znaków towarowych
 5. treści promujące przemoc lub pornografię albo w inny sposób niezgodne z postanowieniami niemieckiego Kodeksu karnego (StGB)
 6. wprowadzanie treści zawierających wirusy, konie trojańskie, lub inne programy, które mogą uszkodzić, potajemnie przechwycić lub wykasować dane lub systemy komputerowe
 7. oferowanie towarów i treści, które nie mogą być publicznie sprzedawane lub oferowane, lub których posiadanie narusza obowiązujące prawo.
 8. Członek ponosi wszelkie koszty powstałe w wyniku podłączenia lub zmiany sposobu dostępu do Internetu, koszty używania publicznej sieci internetowej oraz koszty zakupu i konserwacji urządzeń komunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z platformy.
 9. Jeżeli z powodu treści zamieszczonych przez członka osoba trzecia wystąpi przeciwko platformie Zentrada o zaniechanie, usunięcie, udzielenie informacji, zwrot wydatków lub odszkodowanie, wówczas członek jest zobowiązany pokryć wydatki, które poniosła Zentrada, łącznie z kosztami dochodzenia praw. Jeżeli istnienie roszczenia osoby trzeciej jest sporne i członek podnosi nieistnienie roszczenia, wówczas może on uniknąć roszczeń regresowych ze strony Zentrady, jeżeli przekaże portalowi Zentrada z góry wystarczające zabezpieczenie na poczet kosztów procesu oraz roszczeń odszkodowawczych i przystąpi do sporu.

 § 7 Ogłoszenia i oferty oferenta

 1. Członkowie mogą, o ile obejmuje to zawarta z zentrada.network umowa, zamieszczać na platformie Zentrada katalogi z produktami w formie pojedyńczych ofert.W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza na stronie internetowej, z podaniem wymaganej minimalnej treści oferty. Dla ofert umieszczanych na zentrada obowiązują specjalne warunki i wytyczne, dostępne do wglądu w koncie użytkownika zentrada w obszarze „zarządzanie ofertą”. W przypadku skorzytania przez użytkownika z opcji automatycznego tłumacznie ofert na języki obce, użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wygenerowanego tłumacznia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów wynikających z niepoprawnego tłumacznia, członkowie zentrada oferujący towar na sprzedaż są odpowiedzialni za błędy tłumaczniowe w tym samym stopniu jak w przypadku niepełnego lub niepoprawnego opisu oferty. Zabrania się umieszcznia w opisie oferty wskazówek co do strony www. i adresów eMailowych oferenta oraz nakłanianie kupujących członków zentrada do nawiązania bezpośredniego kontaktu poza systemem zentrada. Wprowadzanie w błąd kupujących oraz ogólnikowe, niejednoznaczne opisy ofert są wzbronione. Oferty, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawo dotyczące zasad konkurencji, naruszają prawa ochronne poszczególnych przedsiębiorców lub naruszają umowy osób i podmiotów trzecich oraz oferty platform konkurujących z zentrada są niedozwolone. Członkowie zentrada oferujący towar w oparciu o umowę „Shop” lub „Salesroom” zobowiązani są do prezentowania na zentrada swojej całej oferty handlowej tak, aby umożliwić kupującym członkom pełny wybór w swojej ofercie handlowej. Oferenci są kategorycznie zobligowani do udostępnienia możliwości zamówienia wszystkich pozycji ze swojego asortymenty handlowego poprzez TradeSafe.
 2. Gwarancja najniższej ceny „BestPrice” danego dostawcy towaru.Jako wspólnota kupiecka, zentrada reprezentuje interesy swoich użytkowników dokonujących zakup towaru do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Oferenci, którzy zostali dopuszczeni do sprzedaży towaru w zentrada.network zobligowani są do niedyskryminowania członków zentrada zakupujących towar poprzez zentrada&TradeSafe i sprzedaży na takich samych warunkach jak poza systemem zentrada. W szczególności odnosi się to do oferowanych cen w relacjach ilościowych, rabatów, akcji promocyjnych, akcji sezonowych i wyprzedażowych oraz rabatów dla stałych klientów. Wyjątek stanowią jedynie rabaty dla stałych, wcześniejszych klientów, współpracujących z oferentem przed momentem wysłania zapytania ofertowego poprzez TradeSafe. Pozostałe roszczenia ze strony kupujących członków zentrada mogą być zgłaszane i dochodzone w trakcie realizacji zamówienia poprzez TradeSafe.
 3. Zentrada ma prawo do sprawdzania treści i cen ofert oraz tożsamości oferentów jak i do kontroli spełniania przez nich warunków członkostwa. Ponadto zentrada zastrzega sobie prawo do zażądania dokonania przez oferenta uzupełnień w opisach ofert, przedstawienia dowodów potwierdzających zdolność do realizacji zamówień oraz do wycofywania, zmiany, deaktywowania lub usuwania ofert.
 4. Zentrada ma prawo do wykluczania oferentów z handlu na platformie Zentrada bez podania przyczyn lub do deaktywowania niektórych narzędzi i funkcji w panelu oferenta. Odnosi się to w szczególności do sytuacji, gdy oferent naruszy swoje obowiązki, wytyczne w zakresie opisów ofert lub Ogólne Warunki Umów. Powyższe zasady znajdują również zastosowanie wówczas, gdy będą tego wymagały względy bezpieczeństwa platformy Zentrada i jej członków.
 5. Oferty umieszczone przez oferenta na zentrada są dla niego wiążące w momencie, gdy zostały one zarejestrowanie i zapisane w bazie danych Zentrady oraz udostępnione przez oferenta. Oferent może samodzielnie odwołać ofertę na zentrada. Odwołanie jest skuteczne z chwilą usunięcia lub zablokowania oferty na platformie zentrada.
 6. Oferta oferenta umieszczone na platformie Zentrada nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży. Członkowie zentrada zainteresowani kupnem pozycji z oferty mogą skontaktować się z oferentem poprzez skompletowanie koszyka i bezpłatne wysłanie zapytania ofertowego poprzez TradeSafe. W ten sposób kupujący ma możliwość poproszenia o sporządzenia wiążącej oferty. Po otrzymaniu wiążącej oferty, potwierdzeniu tejże oferty i zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Umów TradeSafe, kupujący ma możliwośc dokonania zakupu towaru, realizacji zamówienia wraz z płatnością poprzez TradeSafe wraz z 100%-wą ochroną kupującego zgodnie z OWU TradeSafe. Zentrada, jako wspólnota kupiecka, reguluje wymianę informacji pomiędzy partnerami handlowymi.TradeSafe umożliwia nawiązanie współpracy handlowej. Zentrada i TradeSafe nie są stronami umów handlowych zawiązanych pomiędzy partnerami handlowymi na zentrada.

 § 8 Przypisanie oświadczeń woli, działań i wypowiedzi

 1. Wszelkie oświadczenia woli, składane na handlowej platformie internetowej Zentrada przez użytkownika, przekazywane innemu użytkownikowi lub też przez niego przyjmowane, oraz wszelkie działania handlowe i inne wypowiedzi lub działania mające doniosłość prawną (podsumowując „działania”) są działaniami podejmowanymi wyłącznie przez samego członka. Zentrada nie działa w tym względzie ani w imieniu własnym ani jako przedstawiciel osoby trzeciej.
 2. Zentrada nie odpowiada za dokonanie czynności rozporządzających w celu spełnienia świadczenia w ramach danej transakcji.

 § 9 Wystawianie faktur, opłaty i formy płatności drogą elektroniczną

 1. Z chwilą zarejestrowania się na platformie Zentrada mogą zostać wybrane opcje bezpłatnego lub płatnego członkostwa. W przypadky wyboru opcji płatnej naliczone zostają opłaty członkowskie zgodnie z aktualnym cennikiem Zentrady. Opłaty członkowskie należy regulować wobec wystawiającego fakturę – zentrada.network z góry, terminowo, przy czym zentrada.network nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów dodatkowych. Zentrada.network może zlecić obsługę transakcji płatniczych firmie trzeciej, tzn. firmie Schimmel Media Verlag. W przypadku nie uiszczenia opłaty członkowskiej w termine płatności, wierzytelność zostanie przekazana do firmy windykacyjnej. Zaistniałe opłaty i koszty związane z odzyskaniem wierzytelności, mogące wynosić 30% - 50% opłaty członkowskiej, ponosi w pełni członek Zentrady.
 2. Roszczenie o wynagrodzenie za ustalony okres czasu istnieje niezależnie od korzystania z platformy lub możliwych, zgodnych z umową ograniczeń w świadczeniu usług, dokonywanych przez Zentradę. Odnosi się to w szczególności do ograniczeń w świadczeniu usług, które mogą wynikać z niekompatybilnych lub specyficznych ustawień oprogramowania członka lub jego providera. Świadczenie usług i dostęp do platformy Zentrada mogą zostać ograniczone w szczególności wówczas, gdy użytkownik popada w zwłokę z zapłatą opłaty członkowskiej. W przypadku, gdy ograniczenie dostepu do usług zentrady następuje z winy użytkownika, zentrada jest zwolniona z wszelkich roszczeń o odszkodowanie.
 3. Członek oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków i związanych z tym informacji od Zentrady emailem, w formacie PDF do wydruku w oryginale, oraz że dołoży wszelkich starań, aby Zentrada i zentrada.network zawsze dysponowały jego aktualnym adresem emailowym, pod którym będzie można się z nim skontaktować. Na żądanie zentrada.network wystawia rachunek, który może zostać dostarczony użytkowikowi faksem lub drogą pocztową.
 4. Jeżeli członek w chwili rejestracji lub w trakcie trwania członkostwa wyraził zgodę na automatyczne pobieranie należności za korzystanie z platformy Zentrada przez zentrada.network i Zentradę z karty kredytowej lub poprzez obciążenie swojego konta na podstawie awizo zapłaty oraz przekazał w tym celu stosowne dane, wówczas zentrada.network ma prawo do przechowywania i dalszego przekazywania tych danych stosownym instytucjom i bankom, o ile zagwarantowane są zgodność z przepisami o ochronie danych i wymagane zabezpieczenia techniczne. Pozwolenie na pobieranie kwot znajduje zastosowanie zgodnie z warunkami udzielenia, aż do odwołania i obejmuje wszelkie należności wynikające z obecnego i przyszłego użytkowania platformy Zentrada, niezależnie od możliwych podstaw transakcji. W przypadku trwających stosunków umownych zentrada.network przysługuje w szczególności prawo do pobierania opłat, po pierwszym zleceniu, bez ponawiania, należności powtarzających się, takich jak opłaty roczne lub okresowe, przez obciążenie konta rozliczeniowego lub karty kredytowej. Członek jest w związku z tym zobowiązany informować zentrada.network o zmianach numerów kont i danych z nimi związanych. Jeżeli uzasadnione pobranie nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu sprzeciwu lub z powodu braku środków albo gdy zostanie cofnięte, członek zobowiązany jest do uregulowania wobec zentrada.network, oprócz należności głównej, kosztów dodatkowych oraz opłat instytucji finansowych.W przypadku trwających stosunków umownych zentrada.network przysługuje w szczególności prawo do pobierania oplat, po pierwszym zleceniu, bez ponawiania, należności powtarzających się, takich jak opłaty roczne, przez obciążenie konta rozliczeniowego lub karty kredytowej. Członek jest w związku z tym zobowiązany informować zentrada.network o zmianach numerów kont i danych z nimi związanych.Jeżeli uzasadnione pobranie nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu sprzeciwu lub z powodu braku środków albo gdy zostanie cofnięte, członek zobowiązany jest do uregulowania wobec zentrada.network, oprócz należności głównej, kosztów dodatkowych oraz opłat instytucji finansowych.

 § 10 Przetwarzanie, przechowywanie i transmisja danych

 1. Z chwilą zgłoszenia i rejestracji na platformie Zentrada wyrażają Państwo, jako członek, zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i handlowych, opublikowanych ofert i wewnątrzsystemowej korespondencji emailowej, jeżeli zostały zebrane dla celów handlowych platformy, a archiwizacja konieczna jest dla celów dokumentacji i ze względów bezpieczeństwa.
 2. Zentrada jest w szczególności upoważniona do korzystania z Państwa danych członkowskich i adresu emailowego w następujący sposób:
 3. publikacja w ramach usług świadczonych przez platformę Zentrada i przekazywanie ich członkom wraz z zapytaniami
 4. przesyłanie rachunków za członkostwo i informacji do i z Zentrady, podczas trwania członkostwa i bezpośrednio po jego zakończeniu, aż do momentu kiedy upoważnienie to zostanie przez Państwa odwołane.
 5. przekazywanie ich upoważnionym jednostkom w ramach obowiązków ustawowych i
 6. przekazywanie ich osobom trzecim – członkom platformy Zentrada lub instytucjom publicznym we wszystkich przypadkach, gdy będzie to uwarunkowane uzasadnionym interesem portalu zentrada wynikającym z działań użytkownika w portalu. Członek wyraża ewentualnie niezbędną zgodę na powyższe poprzez akceptację niniejszych szczególnych warunków i korzystanie z platformy Zentrada.

 § 11 Wyłączenie gwarancji

 1. Odpowiedzialność zentrada.network i Zentrady jest następująco ograniczona odnośnie wszelkich przekazanych przez portal Zentrada informacji, oświadczeń woli, umów pomiędzy osobami trzecimi i zapytań o towary i usługi:
 2. Zentrada nie odpowiada za zawierane pomiędzy poszczególnymi członkami porozumienia i udostępniane informacje.
 3. Jakakolwiek odpowiedzialność Zentrady za towary i usługi dostarczone kupującemu przez oferenta jest wyłączona. W szczególności Zentrada nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych oraz oświadczeń przekazanych przez kupującego lub oferenta, za jakość i zdatność do użytku towarów i usług, które mają zostać dostarczone oraz za ich przydatność do realizacji celu określonego przez kupującego, za ewentualne naruszania praw osób trzecich przez dostarczone towary i usługi oraz za istnienie, wiarygodność i wypłacalność członków.
 4. Zentrada nie może wykluczyć z całkowitą pewnością, że osoba, która jest określana jako kupujący lub oferent w składanych lub przyjmowanych za pomocą platformy Zentrada oświadczeniach woli, w rzeczywistości istnieje. Rzeczywiste autorstwo danego oświadczenia woli pozostaje w związku z tym niepewne. Członek składający lub przyjmujący ofertę działa zatem na własne ryzyko odnośnie istnienia partnera umowy.
 5. Zentrada nie może również wykluczyć z całkowitą pewnością, że hasło nie trafi w ręce osoby nieupoważnionej przez członka do składania oświadczeń woli. Również to ryzyko ponosi wyłącznie członek. Wyłączona jest odpowiedzialność Zentrady jako posłańca działającego bez umocowania, z wyjątkiem działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Niniejsze postanowienie nie naruszają postanowień §5 ust. 1 zd. 1 warunków użytkowania.

 § 12 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Zentrada nie odpowiada za to, że platforma Zentrada przejściowo, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych, nie będzie dostępna dla członka, jeżeli brak dostępu nie przekroczy łącznie 5% roku w roku kalendarzowym oraz gdy dłuższe przerwy w dostępie nie będą spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo.
 2. Zentrada nie odpowiada za prawdziwość lub/i kompletność informacji, porad i zaleceń umieszczonych na stronach internetowych Zentrada przez członków, jak i informacji, porad i zaleceń członków dostępnych za pośrednictwem stron internetowych Zentrada.
 3. Zentrada dystansuje się w szczególności od zawartości linków internetowych związanych z ofertą, ich treści i autorów oraz nie odpowiada za treści, transakcje lub szkody powstałe wskutek korzystania z takich linków.
 4. Zentrada nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z awariami i błędami używanego oprogramowania i sprzętu, jak i w szczególności w związku z technicznymi usterkami w internecie. W szczególności Zentrada nie ponosi żadnej niezależnej od winy odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku braku dostępu do Internetu lub wskutek bezusterkowego działania Internetu, wskutek stosowania oprogramowania lub sprzętu przy korzystaniu ze strony internetowej Zentrady, jak i błędnego lub wadliwego wykonywania umownych świadczeń z powodu problemów technicznych z oprogramowaniem i sprzętem lub internetem. Znajduje to w szczególności zastosowanie w przypadku ograniczeń w wykonaniu świadczeń, które mogą wynikać z niekompatybilności lub ze specyficznych parametrów oprogramowania członk

§ 13 Właściwość sądu, właściwe prawo

 1. Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się zastosowanie Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów. Z racji stron umowy wyklucza się zastosowanie ustawy o ochronie praw konsumenckich.
 2. Sąd w Wurzburgu jest właściwy miejscowo dla wszelkich umów zawartych na podstawie niniejszych warunków umów. Zentrada ma również prawo do składania pozwów w sądzie właściwym miejscowo dla członka.

 § 14 Postanowienia końcowe

 1. Nie zezwala się na inkorporację ogólnych warunków umów członków.
 2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są w części lub w całości prawnie nieważne, lub gdy utracą swa ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty umowy.
 3. Zapis prawnie nieważny strony zobowiązują się zastąpić takim zapisem prawnie ważnym, który pod względem gospodarczym będzie jak najbliższy zapisowi nieskutecznemu.

 UWAGA: niniejsze Ogólne warunki umów platformy Zentrada w języku polskim są jedynie tłumaczeniem, mającym na celu pomoc w zrozumieniu niemieckiego tekstu. Wersją oryginalną Ogólnych warunków umów platformy Zentrada jest wersja niemiecka.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych zentrada Europe GmbH & Co KG